387

medal o wadze 40 dukatów wybity na pamiątkę zaślubin Wł...

VF
add Your note 
medal o wadze 40 dukatów wybity na pamiątkę zaślubin Wł...medal o wadze 40 dukatów wybity na pamiątkę zaślubin Wł...
medal o wadze 40 dukatów wybity na pamiątkę zaślubin Wł...medal o wadze 40 dukatów wybity na pamiątkę zaślubin Wł...
medal o wadze 40 dukatów wybity na pamiątkę zaślubin Wł...

Lot description
Grade: VF
Estimations: 44 248 EUR | 200 000 PLN
Władysław IV Waza 1632-1648, medal o wadze 40 dukatów wybity na pamiątkę zaślubin Władysława z Cecylią Renatą, arcyksiężniczką austriacką, 1637, medal autorstwa Sebastiana Dadlera; Aw: Para królewska przy stole, trzymająca się za ręce, wyżej chór anielski, przy nodze stołu litera S, VLADISLAUS IV. POL. SVEC. Q. REX, ET CÆCILIA RENATA ARCHIDUX AUSTR. SPONSI AUGUSTISSIMI. / HUNC GENUIT BOREAS HÆC NOMEN DUCIT AB AUSTRO. REGIBUS HIS MUNDI PLANDIT UTRUMQUE LATUS.; Rw: Mars i Minerwa trzymający koronę, pod którą płonące serca z herbami Korony i Austrii, między nimi wyryte 40, ASPICE QUAM FAUSTO COEANT IN FOEDERA NEXU. SARMATA LIBERTAS AUSTRIACUM IMPERIUM. / DI RERUM DOMINI FACIANT PLACVDEQUE DIUQUE. GAUDEAT UT TANTIS ISTUD ET ILLA BONIS., na obrzeżu nabite 40; ZKW Medale 43 (nie notuje w złocie), Stahr (Medale Wazów) 47, Więcek 102, Maué 40, Racz. 113, Gumowski (Medale Polskie) 58, Gumowski (Medale Władysława IV) 61, Chełmiński 566 (tam w srebrze), CNG 562.a, Dutkowski Złoto Wazów t. 1 164; złoto, 67.4 mm, 138.75 g; drugi znany egzemplarz wybity w złocie; jeden z najpiękniejszych medali autorstwa Sebastiana Dadlera, wykonany prawdopodobnie z inicjatywy dworu królewskiego; projekt medalu podporządkowany był idei przymierza polsko-austriackiego, na awersie przedstawionego naturalistycznie, na rewersie alegorycznie; wizerunek obecny na awersie powstał na wzór popularnego wówczas schematu, wywodzącego się od obrazu F. Sustrisa “Manus manum lavat”, w którym reprezentacyjne wnętrze symbolicznych zaślubin podkreślone jest przez kotarę i elegancki stolik, doniosłość na medalu podkreśla Duch święty pod postacią gołębicy; czyste tło rewersu podkreśla symboliczny charakter przedstawienia, będącego alegorią przymierza Polski i Cesarstwa
Auction
74 aukcja WCN
gavel
Date
16 May 2020
date_range
Start price
35 398 EUR
Estimations
44 248 EUR
200 000 PLN
Grade
VF
Hammer price
59 154 EUR
Overbid
167%
Views: 531 | Favourites: 9
Auction
WCN

WCN

74 aukcja WCN
Date
16 May 2020
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
15.00%
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions

 1. The auction is conducted to order and for the account of the owners of items, and on the behalf of the bidders.

 2. The auction lots are described in good faith and the authenticity of items is guaranteed, if not otherwise stated in the description.

 3. The prices indicated in the catalogue are estimates and bidding will start at 20% lower prices.

 4. The condition of participating in auction is fulfilling the registration process. The registration process is unequivocal to the acceptance of this terms.

 5. During the auction to buyer is given a credit to spend, and after spending it the bidding will be blocked.

 6. Customers not known earlier to Warszawskie Centrum Numizmatyczne, who wish to participate in auction, are obliged to pay a deposit on WCN's bank account in amount of 25% of requested credit. WCN may retract from request of paying deposit.

 7. The successful bidders are obliged to redeem the auction lots immediately after the auction in cash or money transfer to WCN's bank account within 7 days from the end of the auction. The breach of this condition will cause charging interest for every day of delay. There is a possibility of changing the term of payment by agreement concluded by WCN and purchaser.

 8. All additional costs joined with shipping auction items and transferring payment (especially bank transfers provisions and charges of internet payment methods) are on buyer’s side.

 9. Bidders will be considered to have seen and studied the items. Any complaints concerning the items will be accepted by WCN only in writing.

 10. The purchaser has the right to retract from purchase agreement only in case of important discrepancy the item with its description in catalogue.

 11. The items are knocked down after the highest bid has been called for third time. To the knocked down price 15% buyer's fee will be added. Difference-VAT is included in buyer's fee. In case of any doubts the item will be called down once more.

 12. Items inscribed to National Monuments Register or of amount greater than 16000 zlotys (about 4000 EURO) can be taken outside Poland only after receiving the permition for exportation. The procedure of exportation and receiving permissions is regulated by the act of lat from 23rd July 2003 entitled "On the protection and tutelage of National Monuments" with amendment from 18th March 2010.

 13. The bidding procedure is executed with rates of increase:

  up to 200 zł10 zł
  200 zł - 500 zł20 zł
  500 zł - 1 000 zł50 zł
  1 000 zł - 2 000 zł100 zł
  2 000 zł - 5 000 zł200 zł
  5 000 zł - 10 000 zł500 zł
  10 000 zł - 20 000 zł1 000 zł
  20 000 zł - 50 000 zł2 000 zł
  above 50 000 zł5 000 zł
 14. Only the Polish text of the terms of auction has a legal force. This is a free translation included only for guidance.

 15. The District Court in Warsaw has jurisdiction in case of any litigations.

 16. All money transfers in Polish Zlotys should be made to our bank accounts:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Chałubińskiego 8, Warszawa, 
  SWIFT: CITIPLPX, IBAN: PL 82 1030 0019 0109 8530 0006 1018
  Multibank, BRE Bank S.A., 
  IBAN: PL 08 1140 2017 0000 4302 0767 0344

 17. Payments in other currencies should be payed after consultation with WCN about the exchange rate for payment currency to following account:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  SWIFT: CITIPLPX
  IBAN: PL 36 1030 0019 0108 4060 1100 4047 (for payments in USD)
  IBAN: PL 68 1030 0019 0109 7860 1000 9831 (for payments in EUR)

 1. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących.

 2. Opisy w katalogu są podane w dobrej wierze, a autentyczność przedmiotów jest zagwarantowana chyba, że stwierdzono w opisie iż jest inaczej.

 3. Ceny w katalogu są cenami szacunkowymi a licytacja będzie się zaczynać o 20% niżej.

 4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

 5. Klientowi przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.

 6. Klienci nie znani wcześniej firmie WCN, chcący wziąć udział w aukcji, zobowiązani są do wpłaty na konto bankowe WCN wadium w wysokości 25% żądanego kredytu wydatków. WCN może odstąpić od żądania wpłacenia wadium.

 7. Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu przetargu opłacić wylicytowany przedmiot gotówką lub przelewem na konto bankowe WCN w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że WCN będzie pobierać odsetki za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty w wyniku umowy pomiędzy WCN a klientem.

 8. Wszelkie koszty związane z wysyłką wylicytowanych przedmiotów oraz koszty płatności (w tym prowizje za przelewy bankowe oraz systemy płatności internetowych) ponosi kupujący.

 9. Uczestniczący w aukcji będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu będą przyjmowane przez WCN wyłącznie na piśmie.

 10. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu jedynie w przypadku znaczącej niezgodności wylicytowanego przedmiotu z opisem.

 11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Do wylicytowanej ceny WCN dolicza 15% opłaty aukcyjnej. Opłata zawiera podatek VAT. W kwestiach spornych licytator ma prawo powtórzyć licytację.

 12. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16000 zł mogą być wywiezione poza granice Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. Tryb wywozu i zezwoleń na wywóz zabytków reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" wraz z nowelizacją z dnia 18.03.2010.

 13. Aukcję prowadzi licytator według następujących stopni przebicia:

  do 200 zł10 zł
  200 zł - 500 zł20 zł
  500 zł - 1 000 zł50 zł
  1 000 zł - 2 000 zł100 zł
  2 000 zł - 5 000 zł200 zł
  5 000 zł - 10 000 zł500 zł
  10 000 zł - 20 000 zł1 000 zł
  20 000 zł - 50 000 zł2 000 zł
  od 50 000 zł5 000 zł
 14. Moc prawną ma polski tekst regulaminu.

 15. Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.

 16. Należności w złotych polskich prosimy wpłacać na nasze rachunki bankowe:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., nr konta:
  82 1030 0019 0109 8530 0006 1018
  MultiBank, BRE Bank S.A., nr konta:
  08 1140 2017 0000 4302 0767 0344

 17. Należności w innych walutach niż złote polskie prosimy wpłacać po uprzednim ustaleniu z WCN aktualnego kursu danej waluty, na rachunek bankowy:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  SWIFT / BIC: CITIPLPX
  IBAN: PL 36 1030 0019 0108 4060 1100 4047 (dla płatności w USD)
  IBAN: PL 68 1030 0019 0109 7860 1000 9831 (dla płatności w EUR)

About the Auction


FAQ
Wait...
About Seller
WCN
Contact
account_balance ul. Hoża 43/49, 00-681 Warszawa
phone +48 22 625 67 97
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
About Auction House
ul. Hoża 43/49, 00-681 Warszawa
email: [email protected]
tel. +48 (22) 625 67 97
fax +48 (22) 625 69 47
keyboard_arrow_up
add