194

Dukat, 1628, Bydgoszcz; Aw: Popiersie króla w prawo w z...

UNC/AU
add Jūsu piezīme 

Priekšmeta apraksts

Pakāpe: UNC/AU
Aplēses: 43 478 EUR | 200 000 PLN
monety koronne, Dukat, 1628, Bydgoszcz; Aw: Popiersie króla w prawo w zbroi folgowej dekorowanej rozetami i nitami, na piersi Order Złotego Runa, legenda wokoło SIGIS III D G REX POL M D LIT R P M 16 - 28; Rw: Dziewięciopolowa tarcza herbowa z centralnie umieszczonym herbem Snopek Wazów, powyżej litery I - I (Jakub Jacobson van Emden – administrator mennicy bydgoskiej), wokoło legenda SAM LIV NE NO SVE GOT VAD Q HRI REX; Chełmiński -, Chomiński -, Fr. 82, Frankiewicz -, H-Cz. 9650 (R7), Kaleniecki s. 83, Karolkiewicz -, Kop. 1413 (R7), Kopicki (ZIIIW) 1062 (R7) c.a., Kurp. (1587-1648) 1710 (R8), Tyszkiewicz 300 mk; złoto, 3.48 g; moneta o ogromnej rzadkości z pięknym lustrem menniczym, tylko nieznacznie gięta.
Bardzo realistyczny portret króla w bogato zdobionej zbroi i precyzyjnie oddane herby świadczą o wysokim poziomie artystycznym i technicznym mennicy bydgoskiej, która swoim poziomem nie odbiegała zbytnio nawet od najlepszej wówczas mennicy gdańskiej.
Mennica bydgoska emitowała dukaty koronne Zygmunta III Wazy w latach 1623, 1628 oraz 1630. Zarządcą mennicy był wówczas Jakub Jacobson van Emden (inicjały II wybite zostały na rewersie monety po bokach korony). Kierował on nie tylko mennicą w Bydgoszczy, ale również pełnił ową funkcję w Gdańsku, Toruniu, Elblągu, Krakowie i Wilnie. Była to nagroda od monarchy, który nie tylko dał mu kontrolę nad mennicami państwowymi, ale również liczne przywileje mennicze oraz dziedziczne szlachectwo. Holender pomnażał swój majątek, ale po śmierci króla pojawiać się zaczęły nieprzychylne opinie ze strony magnaterii. Jego zagorzali przeciwnicy nazywali go zwykłym, chciwym lichwiarzem.
W latach 1627–1644, gdy zamknięte były mennice koronne, działała tylko jedna – bydgoska.
W roku 1628, przygotowano dwie pary stempli, różniące się rozłożeniem tytułów króla na rewersie oraz odmiennym zapisem nazwy Szwecji: SV i SVE.
Dziewięciopolowa tarcza herbowa z symbolami Polski oraz Litwy jest dość zrozumiała, natomiast wybite na monecie trzy Korony, Lwy Folkungów, oraz tytulatura „SVE” wyrażała pretensje króla, jak i jego potomków, do tronu szwedzkiego. Ikonografia miała wyjątkowe znaczenie propagandowe: realistyczny i majestatyczny portret władcy symbolizował jego potęgę, sugerując iż nawet po jego śmierci, władza w kraju powinna pozostać w rękach jego następców.
Oferowany egzemplarz pochodzi z 50. aukcji WCN.
Izsole
77 aukcja WCN
gavel
Datums
13 Novembris 2021
date_range
Sākuma cena
34 783 EUR
Aplēses
43 478 EUR
200 000 PLN
Pakāpe
UNC/AU
Pārdošanas cena
56 250 EUR
Pārsole
162%
Skatījumi: 470 | Iecienītākie: 26
Izsole

WCN

77 aukcja WCN
Datums
13 Novembris 2021
Izsoles gaita

Visas lotes tiks izsolītas

Piegādes izmaksas

Izsoles maksa
15.00%
Cenu palielinājumi
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Noteikumi un nosacījumi

 1. The auction is conducted to order and for the account of the owners of items, and on the behalf of the bidders.

 2. The auction lots are described in good faith and the authenticity of items is guaranteed, if not otherwise stated in the description.

 3. The prices indicated in the catalogue are estimates and bidding will start at 20% lower prices.

 4. The condition of participating in auction is fulfilling the registration process. The registration process is unequivocal to the acceptance of this terms.

 5. During the auction to buyer is given a credit to spend, and after spending it the bidding will be blocked.

 6. Customers not known earlier to Warszawskie Centrum Numizmatyczne, who wish to participate in auction, are obliged to pay a deposit on WCN's bank account in amount of 25% of requested credit. WCN may retract from request of paying deposit.

 7. The successful bidders are obliged to redeem the auction lots immediately after the auction in cash or money transfer to WCN's bank account within 7 days from the end of the auction. The breach of this condition will cause charging interest for every day of delay. There is a possibility of changing the term of payment by agreement concluded by WCN and purchaser.

 8. All additional costs joined with shipping auction items and transferring payment (especially bank transfers provisions and charges of internet payment methods) are on buyer’s side.

 9. Bidders will be considered to have seen and studied the items. Any complaints concerning the items will be accepted by WCN only in writing.

 10. The purchaser has the right to retract from purchase agreement only in case of important discrepancy the item with its description in catalogue.

 11. The items are knocked down after the highest bid has been called for third time. To the knocked down price 15% buyer's fee will be added. Difference-VAT is included in buyer's fee. In case of any doubts the item will be called down once more.

 12. Items inscribed to National Monuments Register or of amount greater than 16000 zlotys (about 4000 EURO) can be taken outside Poland only after receiving the permition for exportation. The procedure of exportation and receiving permissions is regulated by the act of lat from 23rd July 2003 entitled "On the protection and tutelage of National Monuments" with amendment from 18th March 2010.

 13. The bidding procedure is executed with rates of increase:

  up to 200 zł10 zł
  200 zł - 500 zł20 zł
  500 zł - 1 000 zł50 zł
  1 000 zł - 2 000 zł100 zł
  2 000 zł - 5 000 zł200 zł
  5 000 zł - 10 000 zł500 zł
  10 000 zł - 20 000 zł1 000 zł
  20 000 zł - 50 000 zł2 000 zł
  above 50 000 zł5 000 zł
 14. Only the Polish text of the terms of auction has a legal force. This is a free translation included only for guidance.

 15. The District Court in Warsaw has jurisdiction in case of any litigations.

 16. All money transfers in Polish Zlotys should be made to our bank accounts:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Chałubińskiego 8, Warszawa, 
  SWIFT: CITIPLPX, IBAN: PL 82 1030 0019 0109 8530 0006 1018
  Multibank, BRE Bank S.A., 
  IBAN: PL 08 1140 2017 0000 4302 0767 0344

 17. Payments in other currencies should be payed after consultation with WCN about the exchange rate for payment currency to following account:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  SWIFT: CITIPLPX
  IBAN: PL 91 1030 0019 0109 8503 0015 6357 (for payments in PLN)
  IBAN: PL 54 1030 0019 0108 4006 0113 2818 (for payments in USD)
  IBAN: PL 35 1030 0019 0109 7806 0106 9847 (for payments in EUR)

 1. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących.

 2. Opisy w katalogu są podane w dobrej wierze, a autentyczność przedmiotów jest zagwarantowana chyba, że stwierdzono w opisie iż jest inaczej.

 3. Ceny w katalogu są cenami szacunkowymi a licytacja będzie się zaczynać o 20% niżej.

 4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

 5. Klientowi przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.

 6. Klienci nie znani wcześniej firmie WCN, chcący wziąć udział w aukcji, zobowiązani są do wpłaty na konto bankowe WCN wadium w wysokości 25% żądanego kredytu wydatków. WCN może odstąpić od żądania wpłacenia wadium.

 7. Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu przetargu opłacić wylicytowany przedmiot gotówką lub przelewem na konto bankowe WCN w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że WCN będzie pobierać odsetki za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty w wyniku umowy pomiędzy WCN a klientem.

 8. Wszelkie koszty związane z wysyłką wylicytowanych przedmiotów oraz koszty płatności (w tym prowizje za przelewy bankowe oraz systemy płatności internetowych) ponosi kupujący.

 9. Uczestniczący w aukcji będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu będą przyjmowane przez WCN wyłącznie na piśmie.

 10. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu jedynie w przypadku znaczącej niezgodności wylicytowanego przedmiotu z opisem.

 11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Do wylicytowanej ceny WCN dolicza 15% opłaty aukcyjnej. Opłata zawiera podatek VAT. W kwestiach spornych licytator ma prawo powtórzyć licytację.

 12. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16000 zł mogą być wywiezione poza granice Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. Tryb wywozu i zezwoleń na wywóz zabytków reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" wraz z nowelizacją z dnia 18.03.2010.

 13. Aukcję prowadzi licytator według następujących stopni przebicia:

  do 200 zł10 zł
  200 zł - 500 zł20 zł
  500 zł - 1 000 zł50 zł
  1 000 zł - 2 000 zł100 zł
  2 000 zł - 5 000 zł200 zł
  5 000 zł - 10 000 zł500 zł
  10 000 zł - 20 000 zł1 000 zł
  20 000 zł - 50 000 zł2 000 zł
  od 50 000 zł5 000 zł
 14. Moc prawną ma polski tekst regulaminu.

 15. Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.

 16. Należności w złotych polskich prosimy wpłacać na nasze rachunki bankowe:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., nr konta:
  82 1030 0019 0109 8530 0006 1018
  MultiBank, BRE Bank S.A., nr konta:
  08 1140 2017 0000 4302 0767 0344

 17. Należności w innych walutach niż złote polskie prosimy wpłacać po uprzednim ustaleniu z WCN aktualnego kursu danej waluty, na rachunek bankowy:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  SWIFT / BIC: CITIPLPX
  IBAN: PL 91 1030 0019 0109 8503 0015 6357 (konto PLN)
  IBAN: PL 54 1030 0019 0108 4006 0113 2818 (konto USD)
  IBAN: PL 35 1030 0019 0109 7806 0106 9847 (konto EUR)

Par izsoli


FAQ
Par pārdevēju
WCN
Kontakts
Warszawskie Centrum Numizmatyczne Marek Kondrat
room
ul. Hoża 43/49 lok. 6
00-681 Warszawa
public
phone
+48 22 625 67 97
keyboard_arrow_up
+